رونمایی از لوگو جدید باشگاه تراکتور
13
آگوست

رونمایی از لوگو جدید باشگاه تراکتور

رونمایی از لوگو جدید باشگاه تراکتور. در این رونمایی طراح لوگو حرف Tرا به صورت یک دایره در انتها مشخص کرده. اما شکل تراکتور حرفه ای و مناسب نشده اشت.

همچنین فونت استفاده شده انگلیسی بوده در حالی که باشگاه ایرانی و فترسی است بهتربود فونت فارسی استفاده می شد. اما فونت انگلسی و بسیار معمولی استفاده شده.

در کل طراحی لوگو باشگاه تراکتور را یک لوگو حرفه ای نمیتوان محسوب کرد.