• تلفن:  47 57 739 0912
  • ایمیل: qdarabi@gmail.com
  • ساعات کاری: 20:00-08:00

طراحی لوگو مشهد هتل

طراحی لوگو مشهد هتل

طراحی لوگو مشهد هتل فعال در زمینه گردشگری و تخصصی در مشهد. نوع لوگو در واقع لوگو تایپ می باشد و علت آن نیز این است که راحت خوانده شود و کاربر و مشتری با دیدن لوگو نیاز به فکر زیادی نداشته باشد.

در طراحی لوگو از حروف استفاده شده اما این حروف تغییرات دستی داشته است.

مدت زمان پروژه سه روز بوده و در مدت سه روز طراحی لوگو با کرل انجام شده است.

طراحی لوگو مشهد هتل
طراحی لوگو مشهد هتل

اشتراک گذاری: